Lana

Kuidamentu di kabei di kachó ta konta pa tur rasa di kachó. E kantidat di tempu ku bo ta hinka pa kuida e lana ta depende di e tipo di rasa di kachó ku bo tin. Un kachó ku lana kòrtiku, mester hinka ménos tempu pa kuida e lana kompará ku un kachó ku lana largu. Kua material bo mester huza òf e manera ku e lana mester wòrdu kuida, ta dependé di e tipo di lana di e kachó. Tin kos bo mes por bo hasi na kas òf tuma kontakto ku un profeshonal den en materia aki.

Kustumá bo kachó promé.
Ta importante pa bo kustumá e kachó ku bo tin mag di mishi kune tur kaminda. Esaki ta hopi ensensial ora bo ta bai veterinario kune. Pero tambe ora bo mes ta bai bañ’é, peñ’é, bo ke wak su djentenan òf si e tin un herida. Pues si bo tin un yu di kachó kuminsá ku esaki for di ora e ta yòn i si bo kachó ta grandi kaba, kuminsa mas lihé ku ta posíbel.

Kuminsá entrené dor di lag’é kustumá ku bo tin mag di mishi kune:
1. Serka un yu di kachó kuminsá karisiá e pechu, lomba, kabes, pia i barika. Serka un kachó adulto, sí bo tin ku bai ku mas kouteloso, komo bo tin ku sá promé kiko e kachó ta gusta sí òf no. Tambe huza bo stèm suave pa papia kune ora bo ta karisia e kachónan i hasie kòrtiku ya e no ta haña esaki komo un molester. Huza e momentu aki pa wak den su orea, meimei di su tenchinan i den su boka. E kachó tin ku haña esaki nòrmal. Ora e kachó no tin problema ku esaki, e ora ei bo ta kuminsá entrená ku un skeiru. Ta importante pa bo keda hasi esaki komo algu ritual, asina e kachó sa kaba kiko e ta spera di esaki.

2. Algu ku bo por hasi tambe ta, yama e kachó i hasi esaki den un forma agradabel. Pone algu pa e kachó no slep. Siña e kachó ku e tin ku para ketu mientras tantu bo ta karisi’é. Bo por haña su atenshon dor di dune algu dushi di kome tambe. Ora e kachó ta confortabel ku esaki, e ora ei bo ta kuminsa pasa e skeiru. Mientras tantu bo ta skeiru, sigui karisiá e kachó tambe. No laga e kachó morde riba e skeiru. Si e ta asepta e skeiru, rekompensá e kachó ku bo stem suave i stòp ku esaki. Si e kachó ta protestá, sigui karisiá i skeiru e kachó te ora e para ketu. Asina aki bo ta evitá ku e ta siña: ‘si e protestá, bo ta stòp’. Pa otro biaha lo bo tin ku hasi esaki mas kòrtiku. Asina aki bo ta evitá ke e ta bai protestá i e lo no bai gusta skeiru.

Tipo di lana
Aki nos ta duna 10 ehémpel di ki tipo di lana kachó por tin:
1. Kachó ku lana kòrtiku i lizu
2. Kachó ku lana mitar-largu
3. Kachó ku lana largu
4. Kachó ku dòbel lana
5. Kachó ku lana lizu i ku krul
6. Kachó ku lana di rasta
7. Kachó ku lana krus
8. Kachó ku lana brutu
9. Kachó ku ta kontra laga tiki kabei lòs (kachó alérgiko)
10. Kachó sunu

 

Material pa peña kachó
Pa kada rasa di kachó bo mester diferente skeiru i peña. Pa bo ta mas siguir kua bo mester ta huza pa bo kachó, ta rekomendabel pa bo pasa serka bo trimsalon (Trimsalon ta un ofisina kaminda kachó, pushi, konènchi i kavia ta haña tratamentu kosmetiko), un veterinario òf un tienda di animal pa informashon mas spesífiko . E tratamentu ta konsistí di kuido di lana: korta, peña, skeiru, baña, föhn. Tambe tin tratamentu kontra di parasito eksterno. Otro kuido ku por haña ta limpia wowo, orea, controlá djente, kuido di uña i serka kachó tin biaha por hasi e ‘anaalklieren’ bashi).

Peña
Tin diferente peña riba merkado ku bo por huza pa kachó. Esaki nan ta bon pa kita kònòpi kaminda ta mas difísil òf pa peña lana nan ku ta kòrtiku òf largu, suave i gòlf. Laga un hende eksperto den e tarea aki pa advisa bo kua ta bon pa bo kachó. Pasombra tin peña ku tin djente largu i kòrtiku, djente dòbel, tin djente leu for di otro i serka di otro.

Skeiru di rùber
E skeiru di rùber tin djente di rùber i ta apropiá pa kachónan kabei kòrtiku. Ku e skeiru aki bo por kita e kabei nan ora e kachó ta kambia kabei (rui periode). No huza e skeiru aki hopi ora e kachó no ta den e ‘rui periode’. E no ta kita solamente e kabei nan lòs, pero e ta kita e kabeinan ku mester a krese tambe. E konsekuensia ta ku lo bai tin mas tantu kabei lo keda krese i asina aki lo bai brua e ‘rui periode’.

Slicker borstel
E skeiru aki tin djentenan fini, hak di bog. E skeiru aki ta wòrdu huzá pa kita kabei morto i kita kònòpi den e lana. Esaki ta wòrdu huza lana nan largu i diki.

Peña harpa
Esaki ta tipo di peña ku ta ideal pa peña ‘ondervacht’ i pa saka lana morto di e kachó. Esaki ta pa kachónan ku lana diki, gròf i largu menera ‘Golden Retrivers òf Duitse Herders. Tin diferente peña harpa riba merkado: ènkel i dòbel.

Pennenborstel
Esaki ta skeiru ku tin djente largu i parti abou ta bog. E skeiru aki ta ideal pa kachónan ku tin kabei largu i selk manera Yorkshire Terriër.

Kon pa peña un kachó?
Komo ku tin hopi tipo di lana di kachó, ta rekomendábel pa pasa na un trimsalon pa mas indikashon kon ta hasi esaki, prinsipalmente ora bo ta kachó rasa lana largu. Di e forma aki bo por evitá ku bo no ta faya kònòpi i bo sa kuantu be lo bo tin ku mantené e lana nan. Pues ta importante ku bo no ta solamente mantene e lana parti ariba pero tambe e parti di óndervacht. Porta e ta mustra bon pero e kachó por haña hopi molester manera iritashon di kueru i e por haña hopi kalor. Den e tipo di kaso nan aki mester pela henter e kachó.

Piki lana (plukken)
Tambe tin kachó ku nan lana bo mester bai piki (plukken). Esaki ta kachónan (rasa Terriër) ku tin lana brutu. Nan lana mester piki den ‘rui periode’. Esaki bo mes por hasi pero bo por laga un profeshonal tambe hasie. Ta importante ku bo tin ku hasi esaki ora e lana nan ta ‘pluk-rijp’, pa bo evitá ku bo ta stroba e kambiamentu di lana i doló ora bo ta bai ranka e lana nan. Si bo no tin eksperensha ku esaki, ta rekomendabel pa pidi yudansa na un profeshonal. Piki lana mester sosodé 2 pa 4 be pa aña.

Kòrta òf pela
Tin sierto rasa di kachó mester òf por kòrta/pela e lana nan regularmente. Por ehèmpel e kachó mester tin un tipo di model pa por evitá lana nan largu ku por forma kònòpi òf shushi drenta aden. Nos ta rekomendá pa laga un profeshonal hasi esaki. Por ehèmpel e rasa Poedel, mester wòrdu kòrtá pa evitá ku e lana nan ta keda krese den otro i bira un kònòpi. Òf serka e rasa Cocker Spaniels òf Golden Retrievers e lana nan por bira fini na punta i mester kòrta esaki.

Kuantu be mester peña e kachó?
1. Kachó kabei kòrtiku: solamente ora tin mester pa kita stòf (2 be pa aña) òf temporada di kambia lana (tur dia).
2. Kachó lana largu òf lana krus òf suave: tur dia.
3. Kacho lana mitar-largu i lana brutu: un par di be pa siman

Orea
Kachónan ku lana largu, mester hasi contròl den e kanal di oido di e kachó. Si tin lana lòs den e orea, esaki nan bo por wòrdu saká pa evitá ku e ta blòkia e gang di orea i ku e djèm di orea no por sali. No ranka e lana nan den e orea ku ta pegá ainda. Esaki ta evitá ku nan ta bai krese mas lihé i ademas por kousa iritashon i tambe infekshon na e orea. Tene na kuenta tambe ku tin hopi lana ku ta krese patras di e oreanan. Tene na kuenta pa esaki nan no sera na kònòpi. Pa asistensia prefeshonal, bo por haña na un trimsalon. Pa mas informashon di orea di kachó, klek aki.

Bou di brasa i karson
Bou di e brasa di e kachó por sera kònòpi hopi lihe. Esaki ta hopi fèrfelu pa e kachó, pasombra e lo hasi hopi doló ora di kana. Ta pesei ora di peña bou di brasa, sea èkstra kouteloso. Tambe e karson ( pia patras) serka kachó lana largu i mitar largu, por sera kònòpi.

Pata
Lana ku ta krese meimei di e tenchinan, sa duna hopi trabou. Ora e lana nan bira muchu largu i hopi, e kachó lo no pone su pia abou. Pues kòrta e lana nan afó. Kontrolá regularmente pa e pata no haña hopi lana mei mei di e tenchinan i kontrolá tambe ku no tin taki, santu òf yerba mei mei di e tenchinan.

Bañamentu
Tin kachó mester baña mas tantu ku e otro. Esaki ta depende di e loke un kachó ta hasi diariamente. Un kachó ku su lananan ta medio largu i largu mester baña mas regular. Un kachó ku ta kore pafó den awaseru i ta na lodo, dimes ku bo ke baña esaki. Ora bo ta baña kachó, huza un habon spesialmente pa kachó i no di hende. E habon di hende ta hopi agresivo pa e kueru di un kachó i por okashoná ku su kabei nan por kai. Pa kachó nan kabei largu, bo por huza habon nan spesial ku ta bende na un tienda di animal òf na un trimsalon. Esaki por yuda saka kònòpi. Ta rekomendabel pa baña un kachó ora tin mester. Kiermen ora e kachó ta shushi òf ta hole stinki so. E kueru di un kachó ta otro for di nos.

Mustashi

Mesun kos ku hende mester di su wowo pa mira, orea pa tende, un kachó mester di su mustashi pa ora e ta hole, e por komprondé su arededor mas miho. Kompará ku e lana di di e kachó, e mustashi ta hopi mas diki, nan por move individualmente (manera orea i rabu) i ta hopi sensibel. Pues un kachó lo no gusta ora bo ta pasa bo man òf ora nan mustashi ta mishi ku e rant di e baki di kuminda (prinsipalmente pushi).

E mustashi i e otro kabeinan riba e kachó su kara tin un funshon komo takto. E kabeinan aki ku ta den e folíkulonan tin nèrvio den dje, kual ta manda señal pa yuda e kachó wak mas miho anochi òf ora algu ta pará muchu serka. Un kachó tin bon wowo, pero esaki no tin un bon bista riba algu ku ta para muchu serka. E mustashi di un kachó bo por komparé mesun kos ku bo sensibilidat na bo punta di dedenan. E mustashi ta dedektá hairu ku kua e por sa e velosidat i huki ku si e opheto a kambia di direkshon.

Huntu ku e otro sentidonan (manera hole, mira i tende) e kachó por por dedektá su presa òf si tin algun peliger den su bisendiario. Serka kachó doméstiko, e presa ta un baki kuminda i e peliger ta un outo. Otro funshon di e mustashi ta pa komunikashon. Si un kachó ta spantá òf nervioso, bo ta mira esaki ta move i e distansia di e mustashinan. Serka pushi lo bo mira esaki klaramente.

Tin hende ta kòrta e mustashi di e kachó paso ta “regla di e rasa” i kual ta hasi nan “bunita”. Nos di Animal Eye ta advisá pa NO laga esaki pasa, ya komo ku e mustashi tin su funshon ku ta hopi importante pa e kachó òf pushi. Semper bo por por bisa ‘NO’ na esaki.