Peso

Ora bo tin un kachó ta importante pa kontrolá si e tin parásito, herida, djente i wowo mester ta limpi, uña no mester ta largu òf kualke otro kos inregular i ku bo por evitá ku ta akoshoná problema na e kachó su salú. Ta hopi importante pa bo kontrolá bo kachó regular. Asina aki bo por sa kiko ta normal i kiko nò.

Ora bo ta kontrolá un kachó bo mester wak su kondishon. Ora ta papia di kondishon, nos kiermen si e kachó ta muchu gordo òf ta muchu flaku. Pa bo sá esaki nos ta huza un tabla di score. E tabla di score tin 5 score (wak e potrèt):
1. Bou di peso
2. Flaku
3. Ideal
4. Sobrepeso
5. Obesidat

Kachó ta bou di su peso òf flaku
Ora un kachó ta score bou di su peso òf e ta flaku, e partinan ku ta hopi visibel ta: kashi di ripchi (hul.: ribben), vértebra (hul.:wervels), sintura (hul.:taille) i e wesu di e komchinan (hul.: bekkenbeenderen). Bo no ta fula ningun vètlag i bo por fula esaki nan hopi bon i nan ta duru.

Tin diferente motibu ku un kachó ta bou di su peso òf flaku:
1. No ta haña sufisiente nutriente
2. E ta pèrdè energia
3. E ta huza demasiado energia

No ta haña sufisiente nutriente
Un kachó ku no ta haña sufisiente nutriente ku e mester haña pa dia, pa diferente motibu:
• E no ta haña sufisiente kuminda pa kome
• E kuminda su kalidat ta ménos
• E kachó no tin apetit ( porta e kachó no ta gusta e kuminda, òf e por tin problema ku djente of un otro malesa).

E ta pèrdè energia
E kachó ta kome bon, pero e ta pèrdè energia promé ku e kurpa tuma e kuminda. Esaki por pasa den kasonan manera:
• E kachó ta sufri di endoparásito
• Sakamentu
• Problema ku tripa den kaso di mal digestashon i diarea
• E kachó ta pèrdè suku via urina. Esaki ta pasa ora e kachó tin diabetis òf problema ku su nir (e kachó lo pishi hopi i bebe hopi awa).

E ta huza demasiado energia
E kachó ta kome hopi i asta e ta kome dimas, pero su peso ta baha. Algu den su kurpa ta pone ku e ta huza muchu energia ku e kachó mester di dje. Hopi be esaki ta un indikahon ku e kachó tin un malesa, ku ekspeshon di embaraso i temporada di lactashon. Si bo kachó ta baha di beso siendo ku bo ta dun’é un bon kalidat di kuminda, ta rekomendabel pa pasa ku bo kachó serka su veterinario mas lihé ku ta posíbel. Asina aki e veterinario por konstatá e motibu mas ekstakto.

TIP: Otro be ku bo bai serka bo veterinario kubo kachó, puntra e dòkter pa wak si bo kachó su kondishon ta ideal.

Peso ideal
Un kachó su peso ideal ta ora bo no ta mira e kashi di ripchi (hul:ribben), vértebra (hul:wervels) i e wesu di e komchinan (hul: bekkenbeenderen). E sintura (hul.: taille) si ta visibel. Ora bo fula e ripchinan tin un vètlaag si pero esaki ta fini. Esaki kiermen ku bo por fula e ripchi nan ainda pero nan no ta duru manera e kachó ta flaku i/òf bou di peso.

Sobrebeso i obesitas
Kachónan ku ta sobrepeso i obesitas, bo no por mira e kashi di ripchi (hul:ribben), vértebra (hul:wervels) i e wesu di e komchinan (hul: bekkenbeenderen). E sintura (hul.: taille) tampoko no ta visibel. Na e vértebra i na e rabu básiko bo por mira i fula un vètlaag.

Kachónan ku ta sobrepeso òf obesitas ta kore peliger pa:
• Durashon di bida por baha ku 2 aña
• Kondishon ta bai patras i e ta bira pokopoko
• Problema di kurason i pulmon
• Ta subi e riesgo pa problema di blas
• Ta subi e riesgo pa diabetis
• Ta haña problema ku wesu i skarnir: artrósis
• Ta subi e riesgo durante di operashon i narkósis